Јавен повик

     Предлог одлука - Усвојување на записникот од претходната седница на Собранието

     Предлог одлукa - Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работењето на АД за 2015 година

     Предлог одлука - Разгледување и усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа

     Предлог одлука - Донесување одлука за распределбана добивката

     Предлог одлука - Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

     Предлог одлука - Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија за 2016 година

     Предлог дивиденден календар

 

  1. Пријава за учество на собрание
  2. Известување за полномошник
  3. Откажување на полномошно
  4. Power of attorney
  5. Гласање преку полномошник
  6. Вклучување точки на дневен ред
  7. Поставување прашања од акционери
  8. Предлагање одлука од акционери
  9. Пријава за учество на собрание

          Известување на вработените за мерките и постапката во врска со заштита на укажувачи