***Политика за квалитетpdf***

***Политика за здравје и безбедност при работаpdf***

***Политика за управување на животната срединаpdf***

***Политика на општествена одговорност на АД Струмица Табакpdf***

***Политика на еднаквостpdf***

***Политика на вработувањеpdf***

***Политика на доверливостpdf***

***Политика на заштита на податоцитеpdf***

***Политика на биодиверзитетpdf***

***Политика на климатските промениpdf***

***Политика на безбедностpdf***